Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Privacy statement Haagse Hockeyvereniging Houdt Dapper Stand

Privacy statement

Haagse Hockeyvereniging Houdt Dapper Stand (hierna HDSverwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden, abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website(s) van HDS.

Verwerking persoonsgegevens

HDS behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. HDS verzamelt persoonsgegevens bij het inschrijven voor lidmaatschap (online en langs andere weg), ontvangen van giften, het aanmelden voor de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan HDS evenementen en activiteiten en als u zich aanmeldt als vrijwilliger.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van het lidmaatschap;
  • het verzenden van de nieuwsbrief;
  • het werven en registreren van vrijwilligers;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website;

HDS verzamelt gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, contributies, nalatenschappen, giften, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan HDS, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om HDS te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Facebook

Als u ons liked op facebook, maken we hiervan een notitie in onze systemen, zodat we u niet twee keer met hetzelfde verhaal hoeven te benaderen, of juist maar één keer met een actie die u aanspreekt.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door HDS worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machine leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze activiteiten die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt umelden aan HDS,door een e-mail te sturen naar info@hchds.nl

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan kunnen geven. Als u bijvoorbeeld lid van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe beveiligt HDS gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de HDS fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. HDS maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. HDS schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Cookies

HDS gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het contactformulier.

Analytische cookies

HDS maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop ie mand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. HDS gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

U kunt de‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van HDS, dan kunt u deze richten aan HDS, Madesteinweg 20, 2553 EC Den Haag, tel: 070-3978817of neem via info@hchds.nl contact met ons op.

Klachten

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wijzigingen privacy statement

HDS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. HDS adviseert u regelmatig de privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

juli 2018